Podmínky zpracování osobních údajů

Poslední aktualizace – 12. ledna 2024

Společnost True Brothers Production s.r.o., IČ: 04974565, sídlem Neklanova 112/9, Vyšehrad, 128 00, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 255752 (Prodávající) tímto v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, informuje své zákazníky, které jsou subjekty údajů dle právních předpisů na ochranu osobních údajů, o zpracovávání jejich Osobních údajů. Správcem osobních údajů, upravují pravidla související s ochranou osobních údajů. V souvislosti s uzavíráním smlouvy (dále jen „smlouva“) mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, konkrétně na platformě prodávajícího provozovaného na webových stránkách https://www.imagomundi.cz a to prostřednictvím webového rozhraní za účelem koupě nabízených věcí a služeb jsou zpracovávány osobní údaje (dále jen „osobní údaje“). Údaje jsou zpracovávány za stejných podmínek v případě, kdy k uzavření smlouvy dojde dohodou prostřednictvím e-mailové komunikace na základě poptávky kupujícího, případně dohodou sjednanou na základě poptávky kupujícího prostřednictvím webového formuláře nebo na skrz multiplatformní aplikaci WhatsApp Messenger.

Cookies

Jako cookie se v protokolu HTTPS označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, ten je následně uloží na Vašem počítači. Při každé Vaší další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

Cookies prodávající používá pro zlepšení funkčnosti jejich webových stránek a aby lépe porozuměl, jak návštěvníci stránky a služby používají. Ukládání cookies na počítači kupujícího prodávajícímu usnadňuje personifikovat nebo zlepšit zkušenosti kupujících s jeho stránkami při příští návštěvě. Prodávající cookies neužívá ke sběru osobních údajů jako je jméno kupujícího o všem může spojit informace v cookie s osobními údaji získanými odkupujícího jinou cestou (např. vyplněním formuláře při zadání objednávky).

Rozsah zpracování osobních údajů

Při spolupráci na základě Smlouvy uzavřené na základě Objednávky na webové stránce https://www.imagomundi.cz/, zpracováváme následující Osobní údaje, které jste nám o sobě poskytli:

  • jméno a příjmení, vč. případných titulů
  • fakturační či doručovací adresu, adresu trvalého pobytu a případně též adresu bydliště či jiného místa, na kterém se zdržujete
  • telefonní a e-mailový kontakt
  • v případě volby bezhotovostní úhrady Zboží identifikaci bankovního účtu či obdobné platební údaje,
  • informace, které o sobě uvedete v rámci komunikace s poradnou uvedenou na Internetových stránkách

 Vaše výše uvedené osobní údaje v nezbytné míře za účelem:

  1. uzavření Smlouvy a jejího plnění,
  2. plnění právních povinností Prodávajícího stanovených na základě právních předpisů či správních aktů orgánů veřejné moci (např. vystavování daňových dokladů, vedení účetnictví apod.),
  3. vykonávání oprávněných zájmů Prodávajícího, kterými je například uchovávání osobních údajů pro případné uplatňování nároků Prodávajícího či kupujícího v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou, vedení statistických přehledů a interní databáze pro marketingové a související analyticko-marketingové účely spočívající ve sběru informací o učiněných objednávkách a preferencích zákazníků a jejich  vyhodnocování pro následná marketingová, remarketingová či související opatření jako je např. oslovování a zasílání obchodních a reklamních sdělení.

Kupující má možnost kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení (newsletteru) prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení nebo zasláním žádosti na kontakt uvedený v každém obchodním sdělení.

Prodávající může poskytnuté Osobní údaje v nezbytné míře předat subjektům spolupracujícím se Správcem pro splnění či naplnění výšeuvedených účelů zpracování jako jsou poskytovatelé účetních, právních, odborných technických, platebních, marketingových či administrativních služeb, jakož i dopravcům Zboží a orgánům veřejné moci, pokud to stanoví platný a ú činný právní předpis či vykonatelné rozhodnutí či jiný správní akt orgánu veřejné moci.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu, po kterou bude kupujícímu poskytovat služby či plnit na základě vzájemné smlouvy nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty

Právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že si může kdykoliv požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také má právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována přiměřená úhradu administrativních nákladů.

V případě nezákonného zpracovávání svých osobních údajů je kupující oprávněn obrátit se se stížností proti takovému postupu k Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně jinému příslušnému orgánu veřejné moci. Zároveň máte možnost podat Prodávajícímu námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 nařízení GDPR. Prodávajícímu můžete v souvislosti s ochranou osobních údajů či uplatněním práv subjektů kontaktovat písemně na adrese zapsaného sídla Prodávajícího či prostřednictvím e-mailové schránky info@imagomundi.cz.