Header

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Follow the English Version

 

pro nákup na portálu https://imago-mundi.reenio.cz/

nebo https://rezervace.imagomundi.cz/

platné od 6. září 2018

 

Vydané poskytovatelem - obchodní společností

True Brothers Production s.r.o., se sídlem Praha-Vyšehrad, Neklanova 112/9, PSČ 128 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. oddíl C, vložka 255752

IČ: 04974565

DIČ: CZ04974565

Telefon: +420 725 044 162, +420 725 477 446

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webové stránky: www.imagomundi.cz

 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky upravují proces uzavírání smlouvy a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran související s poskytováním služeb objednaných zákazníkem prostřednictvím portálu na adrese https://imago-mundi.reenio.cz/ nebo http://rezervace.imagomundi.cz/ (dále jen „portál“). Zákazníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, která objednala nebo zamýšlí objednat u poskytovatele poskytnutí služeb prostřednictvím portálu.

Poskytovatel prostřednictvím svého portálu nabízí zákazníkům tyto služby:

 1. pronájem plavidla;
 2. rekreační plavby;
 3. příprava míchaných nápojů a koktejlů;
 4. další služby nabízené prostřednictvím portálu.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a zákazníkem.

 

 1. Uzavření Smlouvy

K uzavření smlouvy je nutná registrace zákazníka na portálu. K registraci zákazníka je nutné zadat jméno, příjmení, platnou emailovou adresu a heslo a dále aktivovat účet pomocí odkazu zaslaného na zadanou emailovou adresu. Zákazník je povinen zadat platnou a funkční emailovou adresu, poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost spojenou s chybně zadanou emailovou adresou či nefunkční emailovou schránkou, což může vyústit až v nemožnost zákazníka řádně uplatňovat poskytnutí služeb.

Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu na portálu nejprve zákazník zvolí služby, které chce objednat, a jejich požadovaný rozsah, to vše dle aktuální nabídky poskytovatele dostupné na portálu. Prodávající si vyhrazuje měnit cenu služeb na portálu kdykoli dle svého uvážení, tím není nikdy dotčena cena služeb dle již uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a zákazníkem.

Pro objednání služeb musí být zákazník přihlášen. Na stránce následující po výběru služeb jsou zákazníkovi zobrazeny detaily jím vybraných služeb, včetně termínu a celkové ceny včetně všech poplatků a daní, s tím, že je může zrušit a/nebo zaplatit. V případě zjištění chyb v zadání objednávky může zákazník objednávku zrušit a zadat ji znovu. Pro účely zaplacení služeb je ze strany zákazníka potvrdit, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů a v případě že souhlasí s jejich zpracováním, a to zaškrtnutím příslušného políčka k tomu určeného.

Následně bude zákazník přesměrován na zabezpečenou internetovou platební bránu platebního systému GoPay pro úhradu služeb bezhotovostně pomocí platební karty dle pokynů tam uvedených. Zákazník je povinen se před použitím platební brány seznámit s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími její užívání. Platba za objednané služby je možná pouze přes platební systém GoPay, a to prostřednictvím platebních karet VISA, MasterCard, VISA Electron či AMEX. Systém GoPay podporuje standard zvýšeného zabezpečení plateb 3DSecure, tedy platba je provedena až po zadání ověřovacího kódu zaslaného zákazníkovi poskytovatelem platebních služeb (bankou), pokud má zákazník tento standard u své platební karty aktivován.

Upozornění k zadání platby:

 • do čísla platební karty nevkládejte žádné mezery;
 • při platbě kartou je třeba zadat CVC (Card Validation Code u karet MasterCard) či CVV (Card Validation Value u karet Visa), tj. třímístný kód uvedený na zadní straně platební karty, který tvoří poslední tři číslice čísla v řádku pro vlastnoruční podpis držitele platební karty;
 • zákazník je pro platbu vždy povinen použít vlastní platební kartu, platba prostřednictvím platební karty třetí osoby není přípustná.

Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká zaplacením ceny služeb pomocí platební karty přes platební systém GoPay. Uzavření smlouvy společně s rekapitulací objednávky a potvrzení o úhradě zašle poskytovatel zákazníkovi na jím zadanou emailovou adresu.

Následně bude zákazníkovi a na email zadaný při registraci zasláno potvrzení o zaplacení společně s e-ticketem na poskytované služby obsahujícím jedinečný identifikační kód a těmito obchodními podmínkami v platném znění. E-ticket se též zákazníkovi zobrazí v rozhraní na portálu pro účely jeho vytištění či pro účely opsání jeho identifikačního kódu. Zákazník se prokazuje vytištěným e-ticketem, nebo alespoň jeho opsaným identifikačním kódem pomocí kterého provádí poskytovatel autorizaci, tedy ověřuje platnost e-ticketu a skutečnost, že nebyl na poskytované služby u poskytovatele ještě uplatněn. Bez úspěšné autorizace nebude služba poskytovatelem poskytnuta. Zákazník e-ticket uplatňuje u poskytovatele v místě poskytnutí služby alespoň 15 min před termínem poskytnutí služby.

Zákazník odpovídá za to, že e-ticket bezpečně uchová mimo dosah třetích osob. Pokud bude týž e-ticket uplatněn více než jednou osobou, bude služba poskytnuta pouze osobě, která e-ticket uplatní vůči poskytovateli jako první.

Objednávky jsou závazné, e-tickety se nevracejí ani nevyměňují, lze je však stornovat v souladu s částí III. těchto obchodních podmínek.

Smlouvu lze uzavřít výhradně v jazyce českém.

III. Zrušení objednávky

 

Zákazník je oprávněn poskytnutí služeb objednaných na konkrétní termín  - e-ticketů (nikoliv však zakoupených voucherů či poukázek, které mají dobu platnosti, ve které je třeba je využít) stornovat, tj. zrušit. V takovém případně je poskytovatel zákazníkovi oprávněn účtovat storno poplatek, jehož výše se odvíjí od doby, která zbývá do začátku sjednaného termínu, ve kterém měla být služba poskytnuta, a sice:

 • u zrušení 31 a více dní před sjednaným termínem ve výši 20% sjednané ceny;
 • u zrušení 30 až 48 hod. před sjednaným termínem ve výši 50% sjednané ceny;
 • u zrušení méně než 48 hod. před sjednaným termínem ve výši 100% sjednané ceny.

 

Zaplacená cena snížená o storno poplatek bude zákazníkovi vrácena poskytovatelem ve lhůtě patnácti (15) dní ode dne zrušení objednávky.

 

 

 1. Vouchery a poukázky

 

Na některé služby poskytovatel nabízí na portálu vouchery a poukázky, tedy dokumenty, při jejichž předložení bude poskytovatelem služba poskytnuta, které nejsou vázány na konkrétní termín, ale mají jednoznačně ohraničenu dobu platnosti, ve které je třeba je vůči poskytovateli uplatnit za účelem poskytnutí služby. Po skončení doby platnosti není poskytovatel povinen službu spojenou s voucherem či poukázkou poskytnout.

Ohledně objednání a uplatnění voucheru či poukázek a jejich autorizaci platí část II. těchto obchodních podmínek přiměřeně. I vouchery a poukázky je zákazník povinen uchovávat mimo dosah třetích osob a v případě uplatnění téhož voucheru či poukázky více osobami, bude určená služba poskytnuta osobě, která voucher nebo poukázku uplatní jako první.

Na vouchery a poukázky se s ohledem na stanovení doby platnosti a nikoliv konkrétního termínu nevztahuje právo je stornovat v souladu s částí III. těchto obchodních podmínek.

 

 

 1. Nemožnost odstoupení spotřebitelem

 

Zákazník, který je spotřebitelem, tedy osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, bere na vědomí, že služby poskytované poskytovatelem jsou službami objednávanými a poskytovanými na konkrétní termín nebo v konkrétním časovém období (u voucherů a poukázek) vyjmenovanými v ustanovení § 1837 odst. 1 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, případně službami uvedenými ustanovení § 1840 písm. h) občanského zákoníku, a proto od smlouvy uzavřené na jejich poskytnutí nelze odstoupit ve lhůtě čtrnácti dní ode dne jejího uzavření.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a ujednání v nich obsažená jsou součástí smlouvy uzavírané mezi zákazníkem a poskytovatelem prostřednictvím portálu. V zájmu zákazníka je se s těmito obchodními podmínkami seznámit před uskutečněním nákupu.

Smlouva se vždy řídí českým právem a pro případné řešení sporů jsou příslušné soudy v České republice. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravenými se smlouva, jakož i s ní související práva a povinnosti poskytovatele a zákazníka, zejména práva z vadného plnění, řídí příslušnými ustanovením zákona, tj. zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smlouvy uzavřené prostřednictvím portálu archivuje poskytovatel ve svém informačním systému, ke smlouvám uloženým v informačním systému poskytovatele s ohledem na zasílání veškerých údajů emailem, nebude zákazníkovi umožněn přístup.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů, pokud je zákazníkem spotřebitel, a orgánem vykonávajícím dozor na dodržování povinností poskytovatele stanovených k ochraně spotřebitele  je:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2 – Nové Město

webové stránky: http://www.coi.cz

Dozor nad činností poskytovatele v oblasti obchodu a služeb vykonává:

Úřad Městské části Praha 1, Živnostenský odbor

Vodičkova 18

115 68 Praha 1 – Nové Město

Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele na webové adrese http://www.imagomundi.cz/obchodnipodminky.htm a zákazník je oprávněn je pro své potřeby archivovat.

Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro jednotlivé smlouvy platí obchodní podmínky ve znění účinném ke dni uzavření jednotlivé smlouvy.

 

Terms of Service